Obecnú samosprávu predstavujú starosta obce, ktorý je najvyšším predstaviteľom a výkonným orgánom obce, a obecné zastupiteľstvo zložené zo 7 poslancov. Starosta a poslanci sú volení občanmi obce v priamych voľbách na 4-ročné volebné obdobie.

Výkonným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva je Obecný úrad, ktorý je zložený z pracovníkov obce.

Ing. Igor Cok

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Starostom obce Lukáčovce je Ing. Igor Cok, ktorý vo voľbách v r. 2018 kandidoval ako nezávislý kandidát a bol do funkcie zvolený na svoje štvrté volebné obdobie. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Ing. Eduard Teplanský

zástupca starostu

Zástupca starostu Ing. Eduard Teplanský zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Ing. Iveta Bendová

kontrolór obce

Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému najmenej 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

Ing. Eduard Teplanský

Nezávislý kandidát

Juraj Hanák

Nezávislý kandidát

Karol Bulla

Slovenská národná strana

Martin Zachar

Nezávislý kandidát

Peter Markovič

Nezávislý kandidát

Ing. Soňa Szalaiová

Nezávislý kandidát

Stanislav Hanták

Kresťansko- demokratické hnutie

POSLANCI ZVOLENÍ DO OBECNEJ RADY

Ing. Eduard Teplanský

Juraj Hanák

Martin Zachar

Poslanci zvolení do Bytovej komisie

Martin Zachar

Ing. Soňa Szalaiová

RÝCHLE HĽADANIE

Zápisnice zo zasadnutia nájdete v sekcií Dokumenty – Zápisnice OZ