Vlajky - preklad stránky

Predkladanie žiadosti poplatníka o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad

Obec Lukáčovce na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok za komunálny odpad za obdobie, ktoré poplatník preukáže, že sa nezdržuje v obci viac ako 90 dní v zdaňovacom období:

  • z dôvodu práce v zahraničí, pobytu v inej obci, z dôvodu prechodného pobytu v inej obci,
  • študentovi, ktorý navštevuje školu a žije a býva na internáte,
  • poplatníkovi, ktorý je dlhodobo umiestnený v zariadení napr. dom dôchodcov, domov sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod.
 

Akceptovateľnými dokladmi sú doklady, ktoré hodnoverne preukazujú nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku a skutočnosť, že poplatník sa zdržiaval viac ako 90 dní v zdaňovacom období mimo obce, potvrdenie od zamestnávateľa, školy, potvrdenie mestského alebo obecného úradu o tom, že sa poplatník dlhodobo zdržuje v ich meste/obci a kde zároveň uhrádza poplatok za komunálny odpad.

Skip to content