Vlajky - preklad stránky

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 3. mája 2023

Dátum: 28.04.2023  |  

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 03.05.2023 (streda) o 18,30 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom:
 

1) Otvorenie,

2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie,

3) Schválenie programu zasadnutia,

4) Schválenie zmluvy o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky veterných elektrární v katastrálnom území obce Lukáčovce,

5) Návrh a schválenie VZN 1/2023 o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Lukáčovce,

6) Návrh a schválenie VZN 2/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi obce Lukáčovce,

7) Návrh a schválenie VZN 3/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zápisu v materskej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri základnej škole,

8) Návrh a schválenie VZN 4/2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce,

9) Návrh a schválenie prevádzkového poriadku zberného dvora obce Lukáčovce, 

10) Schválenie navýšenia „Fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy“ na 1,0% nákladov na obstaranie nájomného bytu,

11)  Schválenie nákupu Work out – zostavy,

12)  Rozpočtové opatrenie 1/2023,

13)  Schvaľovanie bytovej komisie,

14)  Žiadosť o povolenie odkúpenia časti pozemku prístupovej cesty,

15) Rôzne,

16) Diskusia,

17) Záver

DOKUMENTY

KOMENTÁRE

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content