Vlajky - preklad stránky

28/11/2022

Dátum zverejnenia:

09/12/2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2022 (štvrtok) o 18,00 hod. v Družstevnom dome v Lukáčovciach s navrhovaným programom:

 1. Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025
 4. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025
 5. Návrh a schválenie VZN 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na území obce Lukáčovce o výške príspevku na stravovanie
 6. Návrh a schválenie Dodatku č. 1 k VZN o výške príspevku na stravovanie v ŠJ 
 7. Návrh a schválenie Dodatku č. 11 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej škoy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce 
 8. Prerokovanie a úprava úhrad za služby poskytnuté obcou a za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce z dôvodu navyšovania cien energií
 9. Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2023
 10. Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2022- vymenovanie inventarizačnej komisie
 11. Plat starostu obce
 12. Schválenie kritérií na výberové konania na riaditeľa ZŠ a na HK obce
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver.

DOKUMENTY

 • Pozvánka na zasadnutie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce

Skip to content