Dátum zverejnenia:

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25. novembra 2022 o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Lukáčovciach.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
  1.1.Príhovor starostu obce.
  1.2.Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  1.3.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
  1.4.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  1.5.Príhovor novozvoleného starostu obce.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.
3. Voľba mandátovej komisie.
4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
6. Zriadenie komisií.
  6.1.Komisia verejného záujmu.
  6.2.Komisia verejného poriadku.
  6.3.Komisia pre školstvo, sociálne veci, kultúru a šport.
  6.4.Bytová komisia.
7. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním.
8. Rôzne.
9. Záver

DOKUMENTY

KOMENTÁRE

Adresa

Lukáčovce č. 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308188
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Skip to content