Vlajky - preklad stránky

Dátum zverejnenia:

Dokument zverejnený:

28/11/2022

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti obce Lukáčovce na
I. polrok 2023.

DOKUMENTY

Skip to content