MENU STRÁNKY Zatvoriť

Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Stúpalovú Tatianu

Dátum: 16.11.2023  | Oznam zverejnený do: 03.12.2023

Obec Lukáčovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje p. Stúpalovú Tatianu, bytom Lukáčovce, že jej má byť doručená písomnosť od:

 – UNION

Po dobu 18 kalendárnych dní od vyvesenia tohto oznámenia bude písomnosť uložená na Pošte v Lukáčovciach, kde si ju možno prevziať.

Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia písomnosti.

DOKUMENTY