OBEC LUKÁČOVCE

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE

JAZYK STRÁNKY

EnglishDeutschSlovenčinaEspañol

28/11/2022

Dátum zverejnenia:

16/01/2023

Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2022 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.1.2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na Obecný úrad Lukáčovce alebo formov emailu: obecnyurad@lukacovce.sk
 
Daň sa zatiaľ neplatí!
 
Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:
 1. Predaj nehnuteľnosti
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti
 2. Kúpa nehnuteľnosti
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti.
  V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy
 3. Dedičstvo
  Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 4. Darovanie
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti
 5. Stavebný pozemok
  Predložiť právoplatné stavebné povolenie
 6. Kolaudácia stavby
  Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby
 7. Odstránenie stavby
  Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom
 8. Zmena užívania stavby
  Predložiť doklad o zmene užívania stavby
 9. Zmena charakteru pozemku
 10. Dražba
  Predložiť osvedčenie o priebehu dražby

Povinnosť podať daňové priznanie má aj vlastník alebo držiteľ psa:
1. pri vzniku daňovej povinnosti – nadobudnutí psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov
2.  pri zániku daňovej povinnosti (úhyn, strata)

Oznamovaciu povinnosť k miestnemu poplatku za KO je poplatník povinný podať do 30 dní odo dňa vzniku alebo  zániku poplatkovej povinnosti, ktorou je:
1. prihlásenie na trvalý pobyt alebo odhlásenie z trvalého pobytu
2. narodenie alebo úmrtie členov domácnosti
3. začatie alebo ukončenie užívania nehnuteľnosti (dom, byt, nebytová budova, pozemok)
4. začatie alebo skončenie podnikani

 

KOMENTÁRE

guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre
0
Chcem sa vyjadriť v komentárix