Vlajky - preklad stránky

Oznam k podávaniu daňových priznaní k daniam v obci Lukáčovce za rok 2023

Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2023 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.01.2024 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na Obecný úrad Lukáčovce alebo formou emailu: obecnyurad@lukacovce.sk

Daň sa zatiaľ neplatí, len sa nahlasuje zmena, ktorá mohla u niektorých vlastníkov nastať v roku 2023!

 
Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:
 1. Predaj nehnuteľnosti
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 2. Kúpa nehnuteľnosti
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti.
  V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy
 3. Dedičstvo
  Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 4. Darovanie
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti
 5. Stavebný pozemok
  Predložiť právoplatné stavebné povolenie
 6. Kolaudácia stavby
  Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby
 7. Odstránenie stavby
  Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom
 8. Zmena užívania stavby
  Predložiť doklad o zmene užívania stavby
 9. Zmena charakteru pozemku
 10. Dražba
  Predložiť osvedčenie o priebehu dražby
 

Povinnosť podať daňové priznanie má aj vlastník alebo držiteľ psa:
1. pri vzniku daňovej povinnosti – nadobudnutí psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov
2.  pri zániku daňovej povinnosti (úhyn, strata)

Oznamovaciu povinnosť k miestnemu poplatku za KO je poplatník povinný podať do 30 dní odo dňa vzniku alebo  zániku poplatkovej povinnosti, ktorou je:
1. prihlásenie na trvalý pobyt alebo odhlásenie z trvalého pobytu
2. narodenie alebo úmrtie členov domácnosti
3. začatie alebo ukončenie užívania nehnuteľnosti (dom, byt, nebytová budova, pozemok)
4. začatie alebo skončenie podnikani

VÁŠ NÁZOR
Aké sú pravidlá?
Komentáre

Upozornenie

Skôr ako vyjadríš svoj názor, prečítaj si informácie ohľadom pravidiel v diskusiách na stránke.

Následne klikni na bielu bodku.

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content