Foto: Slovak Telekom / Zdroj článku: Slovak Telekom

Dňa 02.12.2020 podal Slovak Telekom, a.s., na obec Lukáčovce návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby (novostavby).

Účelom stavby je rekonštrukcia existujúcej zastaranej metalickej verejnej komunikačnej siete vybudovaním kombinovanej zemnej a vzdušnej optickej prenosovej siete pre poskytovanie vysokorýchlostných multifunkčných služieb prostredníctvom technológie FTTH (vyvedenie optického vlákna pre každý rodinný dom, byt, resp. nebytový priestor).

V uliciach obce sa položia nové multirúry, do ktorých sa následne zafúknu zväzky optických vlákien ktoré sa ukončia v stĺpikových zákazníckych bodoch v určených miestach pred oploteniami pozemkov. Novovybudovaná optická sieť sa bude napájať na OLT Nové Sady prostredníctvom nových budovaných optických káblov v existujúcej budove Slovak Telekom-u, a.s.. Riešené projektované územie na novú prístupovú optickú sieť bude v podstate zachytávať všetky rodinné domy a firemné objekty v intraviláne obce ohraničenom ulicami: Osada, Za Humnami, Hlavná, Športová, Na Trnie, Uličky, Juraja Fándlyho, Svätomartinská, Argentínska, Stanovište, Farská.

Nová káblová optická sieť pre celú riešenú oblasť bude začínať v existujúcom uzle služieb RSU na ulici Na Tŕnie, hlavné trasy sa budú budovať obojstranne, v miestach, kde je vybudovaná existujúca vzdušná stĺpová trať v dostatočnej technickej kvalite sa budú využívať vybudované existujúce stĺpy pre uchytenie nového optického vedenia, vzdušné technické riešenie optických káblov sa bude minimalizovať a preferovať sa bude prednostne zemná optická sieť. V prípadoch, kde sú existujúce stĺpy v zlom technickom stave sa budú vymieňať za nové, v minimálnom množstve môže dôjsť aj k postaveniu nových stĺpov pre potrebné zahustenie kvôli dĺžkam, previsom jednotlivých úsekov.

Pre výstavbu novej úložnej optickej siete do výkopov budú položené 3-4 ks zväzkov mikrotrubičiek, po trasách výkopu sa budú pre jednotlivé rodinné domy umiestňovať pri oplotení domov (pozemku) malé stĺpikové optické rozvádzače (OUK); najvhodnejšie miesto je na rozhraní pozemkov, z OUK bude možné pripojiť 4 rodinné domy, v bytových domoch sa bude ukončovať budovaná trasa vo vchodoch, vo firemných priestoroch je možné ukončovať budovanú trasu v serverovni alebo na budove. Pri výstavbe dôjde 5x ku križovaniu št. cesty III/1676 podtláčaním a riadeným pretlakom, pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu trasy s vodným tokom Blatina v k.ú. Lukáčovce. Križovanie potoka Blatina bude riešené mikrotunelovaním.

[fb_button]

KOMENTÁRE

Adresa

Lukáčovce
Na Tŕnie 2
95123 Lukáčovce

IČO: 00308 88
obecnyurad@lukacovce.sk

Nájdete nás

Skip to content