Vlajky - preklad stránky

Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach na základe § 11 ods. 3 písm. ch/ Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie (kat. územie) obce Lukáčovce tento

ŠTATÚT OBCE LUKÁČOVCE

PRVÁ HLAVA

§1
Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce Lukáčovce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie
a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

(2) Štatút obce Lukáčovce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§2
Postavenie obce Lukáčovce

(1) Obec Lukáčovce je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Lukáčovce tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí. Akékoľvek zmeny územia obce Lukáčovce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

(2) Obec Lukáčovce je právnickou osobou samostatne hospodáriacou
s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými predpismi obce. Obec Lukáčovce môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec Lukáčovce môže nakladať aj
s majetkom ostatných subjektov – fyzických aj právnických osôb – pokiaľ bola
k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

(3) Obec Lukáčovce má právo na svoje obecné symboly.

(4) Ukladať obci Lukáčovce povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§3
Obyvatelia obce Lukáčovce, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom obce Lukáčovce je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt. Úpravu trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava. Obec môže

upraviť bližšie podmienky inštitútu trvalého pobytu na území obce v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ust. § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov.

(3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať
o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

(6) Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomoci a podporných mechanizmov.

§4
Samospráva obce Lukáčovce

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe (§4 ods. 1 s použitím § 28 ods. 1 a 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov).

(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom: a/ orgánov obce,

b/ hlasovaním obyvateľov obce,
c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje
a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

(3) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať
s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Obec tiež úzko spolupracuje aj
s ostatnými podnikateľskými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcii obce.

(4) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obce vydáva všeobecne záväzné nariadenie. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a pokladov, pri prijímaní nariadenia obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lukáčovciach.

(5) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

DRUHÁ HLAVA MAJETOK OBCE LUKÁČOVCE

§5

(1) Majetok obce Lukáčovce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených resp. vytvorených obcou. Rozsah majetku obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou (napr. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, zák. NR SR č. 181/1995 Z. z. o pozemkových úpravách a pod.).

Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

(2) Majetok obce Lukáčovce sa používa najmä: a/ pre verejné účely,

b/ na podnikateľskú činnosť, c/ na výkon samosprávy obce.

V každom jednotlivom prípade je obec povinná zabezpečiť a vytvoriť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec – napr. doložky o práve spätného vrátenia za tých istých podmienok ako vec bola odovzdaná, o možnosti aktívneho podieľania sa na chode a činnosti týchto subjektov a pod.

(3) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(4) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou – najmä Obchodným
a Občianskym zákonníkom.

(5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovania potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

(6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Lukáčovciach v súlade s platnou právnou úpravou.

(7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§6

(1) Obec a jej orgány, subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné

hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a zásadne nezmenšený zachovať. Sú povinné najmä:
a/ udržiavať a užívať majetok,
b/ chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitým,
c/ použiť všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného

uplatnenia svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, d/ viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

(3) Na rozmnožovanie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) V majetkových veciach (majetkovo-právnych záležitostiach) obce Lukáčovce koná v jej mene navonok starosta obce Lukáčovce.

§7

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

(2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových
a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samotných zásadách.

(3) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

§8

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

§9

(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Lukáčovce“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach.

(2) Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
a/ majetok obce Lukáčovce,
b/ nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,
c/ postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám, d/ správu majetku obce,
e/ hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
f/ nakladanie s cennými papiermi,
g/ aukčný predaj vecí,
h/ kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce,
ch/ odpustenie pohľadávok obce.

 

TRETIA HLAVA FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE LUKÁČOVCE

§ 10 Financovanie obce

(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

(2) Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

(3) Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.

(4) Ak v obci vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť štátnu dotáciu.

(5) Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnym krajom a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

(6) Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

§ 11 Rozpočet obce

(1) Rozpočet je základný nástroj finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Lukáčovciach. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

(2) Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia
a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky.

(3) Programový rozpočet, je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky obce do jednotlivých programov a jeho častí. Je to transparentný systém, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

(4) Monitorovanie vykonávať polročne. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

(5) Hodnotiaca správa je súčasťou záverečného účtu obce.

(6) Pred schváleným sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli a internete v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce.

(7) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu tvoria najmä:

– príjmy z miestnych daní a poplatkov,

– výnosy z majetku obce,
– rozpočtových a príspevkových organizácií,
– iných subjektov s majetkovou účasťou obce, – dotácie zo štátneho rozpočtu,
– a podiel na daniach.

Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:
– výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce,
– výdavky na údržbu majetku obce,
– a investičné výdavky.
(8) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obce

rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení),
o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

(9) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(10) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch
a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad v Lukáčovciach.

(11) Obec môže využiť ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatív na podporu ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

(12) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce, obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(13) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.

§ 12 Rozpočtové provizórium

(1) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

 

ŠTVRTÁ HLAVA ORGÁNY OBCE LUKÁČOVCE

§ 13 Základné ustanovenia

(1) Orgánmi obce Lukáčovce sú: a/ obecné zastupiteľstvo,

b/ starosta obce (ďalej len „starosta“).
(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo

dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä:

a/ obecnú radu,
b/ komisie obecného zastupiteľstva,
c/ obecný úrad v Lukáčovciach,
d/ obecný hasičský zbor v Lukáčovciach.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce.

(3) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

(4) Obec Lukáčovce zriaďuje aj iné komisie a útvary v súlade s platnou právnou úpravou – napr. podľa zák. NR SR č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a pod.

§ 14
Obecné zastupiteľstvo obce Lukáčovce

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.

(2) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

(3) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou: a/ starostu,

b/zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c/ štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie

zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, d/ podľa osobitného zákona.

(4) Počet poslancov na celé volebné obdobie určilo pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce na 7 poslancov.

§ 15
Úlohy obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Lukáčovce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu,

ktorý užíva schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku

a kontrolovať hospodárenie s ním,
b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať

záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c/ schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky

a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f/ vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce

a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g/ uznášať sa na nariadeniach,
h/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce

v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
i/ určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred

voľbami na celé funkčné obdobie rozsahu výkonu funkcie starostu, zmeniť

počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j/ voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť

rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu

hlavnému kontrolórovi,
k/ schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady

odmeňovania poslancov,
l/ zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na

návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať
a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, zriaďovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenanie a ceny, ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,

n/ obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci,

o/ podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečenia úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lukáčovciach,

p/ obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum ak ide o:
– zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce, – odvolanie starostu,
– petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,

r/ na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

§ 15 a
Rokovanie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadania obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadanie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

(2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku
s prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

(3) Ak starosta nezvolá zasadanie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1

druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadanie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu, ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadanie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(4) Návrh programu zasadania obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

(5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadania a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadanie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(6) Ak na zasadaní obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti
s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

(7) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať
a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

(8) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási Rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:
a/ použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b/ nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

(9) Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.

(10) Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

(11) Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

(12) Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

§ 16 Starosta obce

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. (2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom, v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom.

(3) Starosta najmä:
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia,
b/ vykonáva obecnú správu,
c/ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, d/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
f/ starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmov alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

g/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie, h/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenie obce a uznesenia obecného zastupiteľstva,
i/ starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné, Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný,

j/ obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe a osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 €,

k/ platové pomery starostu upravuje osobitný zákon,
l/ starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

§ 17 Zástupca starostu

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupcu starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

(6) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Lukáčovciach.

§ 18
Hlavný kontrolór obce

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: a/ poslanca,

b/ člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, c/ iného zamestnanca obce,
d/ podľa osobitného zákona.

(3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonávaní voľby hlavného kontrolóra a náležitostí prihlášky ustanoví obec uznesením.

(4) Vykonáva kontrolu:
a/ v rozsahu ustanovení § 18d,
b/ predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e/ predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g/ vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h/ je povinný vykonať kontrolu, ak tak o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i/ plní ďalšie úlohy ustanovené osobným zákonom,
j/ zúčastňuje sa na zasadaniach obecného zastupiteľstva a obecnej rady hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(5)

(6) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(7) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

§ 19 Obecná rada

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

(2) Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí
a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.

(3) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

(4) Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadanie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

(5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

(6) Bližšie zásady rokovania a uznášania sa obecnej rady upraví v Rokovacom poriadku obecnej rady obecné zastupiteľstvo.

§ 20
Komisie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolne orgány.

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

(4) Bližšie zásady rokovania a uznášania sa komisií obecného zastupiteľstva upraví v Rokovacom poriadku komisií obecné zastupiteľstvo.

§ 21 Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad najmä:
a/ zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
b/ zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
c/ vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
d/ vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.

(4) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

§ 22
Obecný hasičský zbor

(1) V obci Lukáčovce pôsobí Obecný hasičský zbor, ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach.

(2) Na čele obecného hasičského zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu schvaľuje do funkcie obecné zastupiteľstvo. Odvoláva ho z funkcie na návrh starostu obecné zastupiteľstvo. Funkcia veliteľa obecného hasičského zboru je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva. Za svoju činnosťzodpovedá starostovi a obecnému zastupiteľstvu.

(3) Obecný hasičský zbor:
a/ vykonáva hasiace práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
b/ vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
c/ poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,
d/ podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol, e/ podieľa sa plnení úloh na úseku civilnej ochrany,
f/ plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.

PIATA HLAVA HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE LUKÁČOVCE

§ 23

(1) Hlasovanie obyvateľov obce Lukáčovce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak tak ide o návrh:
a/ na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,
b/ na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,
c/ petície skupiny obyvateľov obce v počte 20 % oprávnených voličov ku dňu

podania tejto petície.
(2) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

(3) Hlasovanie obyvateľov obce je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

(4) Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

(5) Podmienky, spôsob a forma uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

ŠIESTA HLAVA
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE

§ 24

(1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:

a/ ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,
b/ ak o to požiada 1/4 všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

(4) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podobne vo všeobecne záväznom nariadení.

(5) Verejné zhromaždenie sa zvolá oznámením na úradnej tabuli alebo iným vhodným spôsobom. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

(6) Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 až 5 tohto ustanovenia.

 

SIEDMA HLAVA

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LUKÁČOVCE

§ 25 Úvodné ustanovenie

(1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

(2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami časti obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 26

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1) Poslanec je povinný najmä:
a/ zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b/ zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c/ dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

(2) Mandát poslanca zaniká:
a/ odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b/ uplynutím funkčného obdobia,
c/ vzdaním sa mandátu,
d/ právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e/ pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f/ zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v ktorej vykonáva funkciu, g/ ak počas jedného raka sa nezúčastní ani raz na zasadaniach obecného zastupiteľstva,
h/ v prípadoch podľa § 11 ods. 2, i/ zrušením obce alebo
j/ smrťou.

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne, pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

(3) Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d/, f/ a h/ bezodkladne písomne oznámiť obci.

(4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

(5) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

(6) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

(7) Poslanec skladá sľub, ktorý znie:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.

§ 27
Práva a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je oprávnený najmä:
a/ predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
b/ interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c/ požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich a ich činnosti,

d/ požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e/ zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce, f/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
(2) Poslanec je povinný najmä:

a/ zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b/ zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c/ dodržiavať Štatút obce Lukáčovce, Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lukáčovciach ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,

d/ dodržiavať a rešpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich možností a schopností vykonávať ich kontrolu a rešpektovanie,

e/ obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. (3)

(4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 28 Náhrady poslancov

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Výšku odmeny upravujú zásady odmeňovania poslancov OZ. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

(2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru.

(3) Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnený zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena, resp. plat.

ÔSMA HLAVA SPOLUPRÁCA OBCÍ

§ 29

(1) Obec môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení zduženia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

(2) Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo z činnosti právnickej osoby, ktorú založili podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníkom všetkých obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak sa obce nedohodnú inak.

(3) Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti
a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.

§ 29 a Zmluvy

(1) Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(2) Zmluva musí obsahovať:
a/ označenie účastníkov zmluvy,
b/ vymedzenie predmetu zmluvy,
c/ vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára,
d/ práva a povinnosti účastníkov zmluvy,
e/ podiel každej obce na majetku získanom spoločnou činnosťou,
f/ spôsob využitia stavby, ak je predmetom zmluvy,
g/ spôsob odstúpenia od zmluvy a vysporiadania majetkových a finančných záväzkov.
(3) Ak je predmetom zmluvy zriadenie spoločného obecného úradu, zmluva musí obsahovať:
a/ určenie sídla spoločného obecného úradu, ak spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre obec, ktorá ho uskutočňuje podľa osobitného predpisu aj pre iné obce, je jeho sídlom táto obec,
b/ určenie počtu zamestnancov, spôsobu financovania jeho nákladov a jeho organizáciu,
c/ určenie starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v spoločnom obecnom úrade.

(4) Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.

§ 29 b Združenie obcí

(1) Obce môžu zriaďovať združenia obcí.
(2) Združenie obcí je právnická osoba.
(3) Združenie obcí vzniká dňom registrácie v registri združenia obcí obvodným úradom v sídle kraja.
(4) Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie ( predovšetkým zhromažďovanie, odvoz
a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúra a miestny cestovný ruch, svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.

(5) Na platnosť zmluvy o zriadenie združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

§ 29 c

(1) Návrh na registráciu združenia obcí sa podáva obvodnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo združenia.

(2) K návrhu na registráciu sa prikladajú tieto doklady:
a/ zmluva o zriadení združenia obcí podpísaná starostami všetkých obcí, ktoré sa

stávajú členmi združenia obcí, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla, adresy trvalého pobytu, funkcie a názvu obce,
b/ uznesenia o schválení zmluvy obcami, ktoré sú jej účastníkmi,
c/ oznámenie o tom, kto je splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia obcí,
d/ stanovy združenia, v ktorých sa uvádza:

– názov združenia obcí,
– sídlo,
– predmet činnosti,
– orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených

konať v mene združenia obcí,
– zásady hospodárenia,
– spôsob zrušenia, naloženia s majetkom a vysporiadania všetkých záväzkov

združenia obcí,
e/ meno, priezvisko a adresa osoby splnomocnenej na podanie návrhu na reguláciu

združenia obcí.
(3) Názov združenia obcí sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky, a musí obsahovať slová „združenie obcí“.

(4) Ak návrh na registráciu nemá náležitosti podľa odsekov 2 a 3 alebo ak údaje v ňom uvedené sú neúplné alebo nepresné, obvodný úrad v sídle kraja určí lehotu najviac 10 dní na odstránenie nedostatkov návrhu a konanie preruší. Ak navrhovateľ nedostatky návrhu na registráciu v určenej lehote neodstráni, obvodnýúrad v sídle kraja konanie zastaví.

(5) Združenie obcí zaniká dňom jeho výmazu z registra združení obcí obvodným úradom v sídle kraja.

§ 29 d Medzinárodná spolupráca

(1) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými
a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

(2) Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo
s verejným záujmom.

(3) Ak je nevyhnutné zriadiť dohodou osobitný orgán, ten môže mať len súkromnoprávnu povahu.

(4) Ak o to obec požiada, obvodný úrad v sídle kraja posúdi návrh dohody alebo členstvo v medzinárodnom združení. Na požiadanie obvodného úradu v sídle kraja sú príslušné orgány štátnej správy povinné bezodkladne poskytnúť súčinnosť pri vypracúvaní stanoviska.

(5) Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich evidenciu.

(6) Obvodný úrad v sídle kraja podá na príslušný súd návrh na určenie povinnosti obce vypovedať dohodu alebo členstvo v medzinárodnom združení z dôvodu ich rozporu s odsekom 2.

DEVIATA HLAVA

VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI, S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI
A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 30

(1) Obec pri splnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a politickými stranami
a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

DESIATA HLAVA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY A KRONIKA OBCE

Obecné symboly sú: a/ erb obce Lukáčovce,

b/ vlajka obce Lukáčovce, c/ pečať obce Lukáčovce.

PRVÁ ČASŤ Symboly obce Lukáčovce

§ 31 Úvodné ustanovenie

§ 32

Erb obce Lukáčovce

(1) Erb obce Lukáčovce v podobe: v modrom štíte, na zlatom piedestále na zlatom tróne sediaci biskup – svätý Martin – v striebornej, zlatom zdobenej, mitre, v striebornom rúchu a zlatom plášti, na hrudi so zlatým pektorálom, ľavicou pred sebou držiaci zlatú ľavošikmú berlu.

(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Lukáčovce tvorí prílohu tohto štatútu.

(3) Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať:
a/ úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
b/ obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenie),
c/ potvrdenie o zaplatení poplatku.

(4) Erb obce sa používa: a/ na pečatidle obce,

b/ na insígniách starostu,
c/ na listinách o udelení čestného občianstva obce Lukáčovce, ceny obce Lukáčovce

a uznania obce Lukáčovce,
d/ na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Lukáčovciach, e/ na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce, f/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g/ na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce, h/ na rovnošatách pracovníkov obecného hasičského zboru, i/ na označenie vozidiel obce a obecného hasičského zboru.

Subjekty používajúce erb hore uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

(5) Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.

(6) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

(7) Obec Lukáčovce určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Lukáčovce, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

§ 33
Vlajka obce Lukáčovce

(1) Vlajka obce Lukáčovce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách: modrej (1/7), bielej (2/7), žltej (1/7), modrej (2/7) a bielej (1/7). Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Lukáčovce tvorí prílohu tohto štatútu.

(3) Vlajku obce Lukáčovce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

(4) Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitosti vnútornej výzdoby miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
(5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods.6 zák. č. 63/1993 Zb. o štátnych symboloch SR o ich používaní).

(6) Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

(7) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a/ vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b/ na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

(8) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

(9) Obec Lukáčovce určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania vlajky obce Lukáčovce.

§ 34
Pečať obce Lukáčovce

(1) Pečať obce Lukáčovce tvorí erb obce Lukáčovce s rubopisom „Obec Lukáčovce“.

(2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

(3) Pečať uschováva starosta obce.

DRUHÁ ČASŤ
Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 35 Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly: a/ Čestné občianstvo obce Lukáčovce,
b/ Cena obce Lukáčovce,
c/ Cena starostu obce Lukáčovce,
d/ Odmeny.

§ 36
Čestné občianstvo obce Lukáčovce

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj
a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Lukáčovce.

(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je
v jazyku pocteného.

(4) Slávnostné odovzdanie listiny pocteného sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadaní obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Lukáčovce.

(5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 37
Cena obce Lukáčovce

(1) Cena obce Lukáčovce sa udeľuje za:
a/ vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej

publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
b/ činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí,
c/ činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.

(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

(3) Cenu obce Lukáčovce tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena 30 €. K Cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

(4) Cenu obce Lukáčovce slávnostne odovzdáva laureátom starosta každoročne dňa …

(5) Cena obce Lukáčovce sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.

(6) Cena obce Lukáčovce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

(7) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 38
Cena starostu obce Lukáčovce

(1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

(2) Cenu starostu obce Lukáčovce tvorí vecný dar v hodnote 15 €.
(3) Cena starostu obce sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.
(4) Evidencia sa vedie v Kronike obce Lukáčovce, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 39 Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na

rozvoji obce.

TRETIA ČASŤ Kronika obce

§ 40

(1) Kronika obce Lukáčovce sa vedie v úradnom jazyku.

(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v polročných intervaloch. Zápisy chronologický dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili
o prospech žitia miestneho spoločenstva.

(3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta obce.

(4) Text jednotlivých polročných zápisov do kroniky schvaľuje obecná rada alebo obecné zastupiteľstvo.

JEDENÁSTA HLAVA POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 41
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva pôvodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

(3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci
s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 42
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

(1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od vzniku, inak toto právo zanikne.

DVANÁSTA HLAVA

§ 43
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Štatút obce Lukáčovce je základnou právnou normou obce Lukáčovce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lukáčovciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3) Štatút obce Lukáčovce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Lukáčovciach dňa 30.08.2010 na 4. riadnom zasadnutí OZ.

(4) Štatút obce Lukáčovce nadobúda účinnosť dňom 01.09.2010.

(5) Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Lukáčovce sa ruší Štatút obce Lukáčovce zo dňa 08.04.1999 s účinnosťou dňom 01.05.1999.

 

V Lukáčovciach, dňa 31. augusta 2010

Ing. Igor Cok starosta obce

Skip to content