ZMLUVA: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na predmet zákazky: Prístavba k Materskej škole v Lukáčovciach

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 27.05.2024 Zverejnené:06/06/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na predmet zákazky:…