ZMLUVA: Dodatok č. 1/2024 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby

ZMLUVY ZVEREJNENÉ V CRZ ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. C5 na rok 2024 – 2027 Zverejnené: 18.01.2024  | Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Dodatok č. 1/2024 o platení časti úhrady za…