Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2023

ZMLUVA: Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kotolne v bytovom dome Dátum: 17.10.2023  |   Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 24.10.2023 (utorok) o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom:  Otvorenie Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia, (Predkladá: Ing. Jozefína…