Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2023

HOSPODÁRENIE OBCE: Návrh záverečného účtu Obce Lukáčovce za rok 2022 Dátum: 16.06.2023  |   Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 22.06.2023 (štvrtok) o 18,30 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom:  1) Otvorenie 2) Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie, 3) Schválenie programu zasadnutia,…